Adalet Bakanlığı 6.362 Kişilik Personel Alımı Yapacak

adalet bakanlığı personel alımı

Adalet Bakanlığı 1.287 Kişilik Kadrolu İşçi Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere;
EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

II-ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV-KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır. Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V-İSTENİLECEK BELGELER
1. EK-2 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarınca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

VI-BELGE TESLİMİ
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

VII-SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Adalet komisyonlarınca yapılacak inceleme neticesinde kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kura sırasına göre şartları taşıyan adaylar eklenerek açık iş sayısının 4 (dört) katı aday belirlenmek suretiyle sözlü sınava katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan üzerinden olmak üzere toplam yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az altmış (60) puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; adalet komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilân edildiği tarihten itibaren on gün içinde sınavı yapan adalet komisyonu başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar on gün içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Atanma hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, ilgili adalet komisyonu başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

X-ÜCRET
Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;
İstihdam edilecek işçilere 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.
Duyurulur.

EK-1: Başvuru Belgelerini Alacak ve Sözlü Sınavı Yapacak Adalet Komisyonları ile İl, Görev Yeri ve Açık İş Sayısı Tablosu
EK-2: Beyan Formu

Başvuru Belgelerini Alacak ve Sözlü Sınavı Yapacak Adalet KomisyonuİliGörev YeriKadro UnvanıMeslek KoluAçık İş Sayısı
Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıAdanaAdana AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi30
Adana Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Adana Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Adana İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Kozan AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Adıyaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıAdıyamanAdıyaman AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Gerger AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Gölbaşı(Adıyaman) AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Kahta AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
AfyonkarahisarAfyonkarahisar AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi6
Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıAğrıAğrı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Aksaray Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
AksarayAksaray AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Eskil AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıAmasyaAmasya AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Gümüşhacıköy AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Merzifon AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Suluova AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Taşova AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıAnkaraAnkara AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi80
Gölbaşı(Ankara) AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Ankara Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi12
Ankara Batı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Ankara Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi19
Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıAntalyaAlanya AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Antalya AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi20
Antalya Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi11
Elmalı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Manavgat AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Ardahan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
ArdahanArdahan AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıArtvinArhavi AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Artvin AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Borçka AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıAydınAydın AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi7
Çine AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Aydın İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Nazilli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Kuşadası AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Söke AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Balıkesir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıBalıkesirBalıkesir AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi8
Bandırma AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Erdek AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Balıkesir İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BartınBartın AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi8
Batman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BatmanBatman AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Bayburt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BayburtBayburt AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Bilecik Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BilecikBilecik AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BingölBingöl AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Kiğı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıBitlisBitlis AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıBoluBolu İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Bolu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi6
Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
BurdurBurdur AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Gölhisar AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıBursaBursa AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi30
Gemlik AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Mustafakemalpaşa AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Orhangazi AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi6
Bursa Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi40
Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıÇanakkaleBayramiç AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Biga AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Çan AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Çanakkale AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi9
Gelibolu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Lapseki AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Yenice(Çanakkale) AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Çankırı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
ÇankırıÇankırı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Çorum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıÇorumÇorum AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Osmancık AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Sungurlu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Denizli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıDenizliÇal AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Çivril AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Denizli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Denizli İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıDiyarbakırDiyarbakır AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Diyarbakır Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Diyarbakır İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
DüzceDüzce AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi7
Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
EdirneEdirne AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
ElazığElazığ AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
ErzincanErzincan AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıErzurumAşkale AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Erzurum AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi8
Tortum AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Erzurum Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Erzurum Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Hınıs AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
EskişehirEskişehir İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Eskişehir AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi8
Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıGaziantepGaziantep AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi30
Gaziantep Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Gaziantep Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
İslahiye AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Nizip AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Giresun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıGiresunBulancak AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Espiye AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Giresun AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
GümüşhaneGümüşhane AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Hakkari Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıHakkariHakkari AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Şemdinli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Yüksekova AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıHatayHatay AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
İskenderun AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Kırıkhan AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Reyhanlı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Isparta Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
IspartaIsparta AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıİstanbulBakırköy AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi90
Büyükçekmece AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi12
Küçükçekmece AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi8
Gaziosmanpaşa AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi12
İstanbul AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi90
Beykoz AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
İstanbul Anadolu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi35
İstanbul Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi30
İstanbul Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi6
Silivri AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıİzmirBergama AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
İzmir AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi30
İzmir Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi15
İzmir Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Karşıyaka AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Ödemiş AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıKahramanmaraşAfşin AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Elbistan AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Andırın AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Kahramanmaraş AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
KarabükKarabük AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
KaramanKaraman AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıKarsArpaçay AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Digor AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Kars AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıKastamonuİnebolu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Küre AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Kastamonu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi9
Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıKayseriKayseri İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Kayseri AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi15
Kayseri Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi15
Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
KırıkkaleKırıkkale AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Kırklareli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
KırklareliKırklareli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Lüleburgaz AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
KırşehirKırşehir AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıKilisKilis AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıKocaeliGebze AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi20
Gölcük AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Kocaeli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıKonyaAkşehir AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Ereğli(Konya) AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Çumra AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Hadim AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Konya AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi20
Konya Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi15
Konya Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
KütahyaKütahya AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Tavşanlı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıManisaAkhisar AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Manisa AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi8
Saruhanlı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Demirci AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Salihli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Turgutlu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıMardinMardin İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Kızıltepe AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Mardin AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıMersinErdemli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Mersin AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Anamur AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Silifke AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Tarsus AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıMuğlaBodrum AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Milas AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Fethiye AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Datça AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Marmaris AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Muğla AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıNevşehirAvanos AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Nevşehir AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Ürgüp AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıNiğdeBor AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Çamardı AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Çiftlik AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Niğde AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Ulukışla AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıOrduFatsa AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Ordu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Ünye AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
OsmaniyeOsmaniye AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıRizeÇayeli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Kalkandere AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Pazar AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Rize AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
SakaryaSakarya AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Sakarya Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi12
Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıSamsunSamsun AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Samsun Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Samsun Bölge İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Siirt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıSiirtSiirt İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Siirt AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıSinopBoyabat AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Ayancık AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Sinop AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıSivasSivas AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıŞanlıurfaŞanlıurfa İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Siverek AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Akçakale AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Birecik AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Şanlıurfa AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Viranşehir AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Şırnak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıŞırnakCizre AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Silopi AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Şırnak AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıTekirdağÇerkezköy AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Çorlu AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi6
Saray(Çorlu) AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Tekirdağ AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4
Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
TokatErbaa AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Tokat AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi3
Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıTrabzonTrabzon İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Trabzon AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Trabzon Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Tunceli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
TunceliTunceli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıUşakUşak AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Van Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıVanErciş AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Van AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi5
Van Bölge Adliye MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi10
Yalova Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
YalovaYalova AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Yozgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıYozgatYozgat İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Çayıralan AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Sarıkaya AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Şefaatli AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Yozgat AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaşkanlığıZonguldakZonguldak İdare MahkemesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi1
Ereğli(Zonguldak) AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi2
Zonguldak AdliyesiSürekli İşçiTemizlik Görevlisi4

Adalet Bakanlığı 5075 Kişilik Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı Personel İstihdamı Sınav İlânı

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere;

EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C),  110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E)  ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F) olmak üzere toplam 5.075 personel alınacaktır.

Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 12 Mart 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;
– Zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak,
(1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
– Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,
Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C-Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince güvenlik soruşturması olumlu olmak,

D- Sözleşmeli şoför pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

E- Sözleşmeli aşçı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

F- Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonunda istihdam edilebilmek için;
a) En az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,
b) Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak, (Aday belge veya sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

III) Başvuru Şekli ve Tarihi:

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.

Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen ve bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

a) Zabıt kâtibi unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
– Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin A bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)
– Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

b) Mübaşir unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Güvenlik soruşturması formu,

d) Şoför unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Sürücü belgesi,
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

e) Aşçı unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika, (Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin E bendinin (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Güvenlik soruşturması formu,
– Sağlık beyanı formu,

f) İşaret dili tercümanı unvanı için;
– Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)
– Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifika,
–  Güvenlik soruşturması formu,
–  Sağlık beyanı formu,

V) Boy ve Kilo Ölçümü, Uygulamalı ve/veya Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dâhil edilecektir.) içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.
-Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazananlar ile ölçümün yapılacağı yer ve tarih,
-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi,
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

b) Zabıt Kâtibi unvanı için:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı aday uygulamalı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

-Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarih,
-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi,
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

c) Mübaşir, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı unvanları için:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

-Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yer ve tarihi,
İlgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI) Sözlü sınav konuları:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:
a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;
1) Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya  birkaçından soru sorulur.
2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı pozisyonlarına istihdam edilecekler için istihdam edilecekleri pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya  birkaçından soru sorulur.
3) Şoför pozisyonuna istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

VII) Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Zabıt kâtibi ve mübaşir pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokulların adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Nihai başarı listesi ilgili adalet komisyonu internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

VIII) Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:

a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için:
Bu ilanın “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;
“1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”
hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu,

b) Tüm unvanlar için:
– Mal Bildirimi Formu,
– Gerek görülmesi halinde ilgili adalet komisyonlarınca bu ilanın “IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler” başlıklı maddesinde belirtilen ve sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.

IX) Diğer Hususlar:

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara,  başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren  EK-1/A,B,C,D,E,F listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.
Resmi Gazete ilanı için tıklayınız

EK-1/A : Sözleşmeli zabıt kâtibi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/B : Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/C : Sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/D : Sözleşmeli şoför pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-1/F : Sözleşmeli işaret dili tercümanı pozisyonlarında başvuru yapılacak ve istihdam edilecek adalet komisyonları ile sınav izni verilen mahaller

EK-2 : Güvenlik Soruşturması Formu

EK-3 : Sağlık Beyanı Formu

EK-4 : Uygulamalı Sınavda Kullanılmak İstenilen F Veya Q Klavye Türüne İlişkin Tercih Beyanı

e-Devlet Başvuru Kılavuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu