Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 42 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesi  ve  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  kapsamında  aşağıda  unvanları  gösterilen  pozisyonlar  için  toplam  42  adet  sözleşmeli personel alınacaktır.

1- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.
b) Arşiv Uzmanı, Kütüphaneci, Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2),  Büro  Personeli  (3),  Diğer  Teknik  Hizmet  Personeli  unvanlı  pozisyona  başvuracaklar  için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
c)   Programcı   ve   dizgi   operatörü   unvanlı   pozisyonlara   başvuracaklar   için   önlisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
ç) Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracaklar için ortaöğretim düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
d)  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde Cumhurbaşkanı  kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde, fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.
e)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)
b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.
ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi
d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayın SGK hizmet dökümü.
e) Aranan niteliklerde ders almış olma şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuracak adaylar için alınan dersleri gösteren onaylı transkript belgesi.
f) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)
g) 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Ortaöğretim için)
ğ) Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmişi (cv).
h) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.) ı) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)
i) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

 3- BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:
a) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacaktır.
b) Başvurular, sadece Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan  başvurular,  eksik  belgesi  olan  başvurular  ve  başvuru  tarihinden  sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
c)   Başvuruda,   başvurulan   sözleşmeli   personel   pozisyonuna   ilişkin   formun   eksiksiz doldurulması  ve  bu  ilanın  2.  maddesinde  belirtilen  “Başvuruda  İstenen  Belgelerin”  eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
ç)  Başvurular  30  Kasım  –  04  Aralık  2020  tarihleri  arasında  alınacak  olup  son  başvuru tarihi 04 Aralık 2020 saat:18.00’dır.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV, ATAMA VE  SONUÇLARIN DUYURULMASI:
a)  Tashihçi  unvanlı  pozisyona  başvuran  adaylar  sadece  mesleki  uygulama  sınavına  tabi tutulacaklardır.
b) Arşiv Uzmanı, Programcı, Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonlara başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak her bir pozisyon için  ilan  edilen sözleşmeli  personel  pozisyon  sayısının  10  katı  aday  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanacaktır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
c)  Kütüphaneci,  Teknisyen,  Dizgi  Operatörü,  Büro  Personeli  ve  Diğer  Teknik  Hizmet Personeli  unvanlı  pozisyonlara  başvuran  adaylar  ilgili  puan  türünde  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamasıyla atanacaktır.
ç) İlan edilen pozisyon sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan  adaya  öncelik  verilecektir.  İlan  edilen  pozisyon  sayıları  kadar  aday  da  yedek  olarak  ilan edilecektir.
d)  Atanmaya  hak  kazanan  ancak  süresi  içinde  başvurmayan,  belgesini  teslim  etmeyen, atama  hakkından  feragat  eden  vb.  nedenlerle  ataması  yapılmayan  veya  ataması  iptal  edilen adayların  yerine  sınav  sonuçlarının  açıklandığı  tarihten  itibaren  6  (altı)  ay  içerisinde  yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
e)  Sonuçlar,  atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  istenecek  belgeler  ve  diğer  hususlar
Kurumumuzun   www.ayk.gov.tr   internet   adresinden   ve   @TcYuksekKurum   resmi   twitter hesabından duyurulacaktır.
f)   Arşiv   Uzmanı,   Programcı,   Mütercim-Tercüman,   Tashihçi   unvanlı   pozisyonuna başvuranlardan  mesleki  uygulama  veya  sözlü  sınava  katılmaya  hak  kazananlar  Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacak olup adaylara ayrıca bir tebligat veya bildirim yapılmayacaktır

5-DİĞER HUSUSLAR
a)  Sözleşmeli  personel  pozisyonları  için  aranan  nitelik  tablosunda  belirtilen  bölümler dışında eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.
b)   Gerçeğe   aykırı   belge   veren   ya   da   beyanda   bulunanlar   hakkında   yasal   işlem yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  Kurumumuzca  kendilerine  bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
c)   İlan   metninde   belirtilmeyen   durumlarda   ilgili   mevzuat   hükümlerine   göre   işlem
yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu