Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alımı Yapacak

boğaziçi üniversitesi personel alımı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak
çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6),
(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
4- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.
5- İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip
olmak.(Bakınız özel şartlar.)
6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
8) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi
bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
9) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17.
maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen
listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri,
bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” hükmü
uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak.
10) Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre
içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine,
mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
11) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler
ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
12) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir
hak teşkil etmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLARI
Temizlik Personeli (15 kişi)
1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. (Öğrencilikle ilişiği olmamak.)
2) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
3) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
4) 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
Talep şartlarını taşıyan adaylar, 16.08.2021 – 20.08.2021 tarihleri arasında İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet
merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine
TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların isim listesi
27.08.2021 tarihinde üniversitemizin web sayfasında (www.boun.edu.tr) yayınlanacaktır. Kura çekimi 31.08.2021
tarihinde saat 11:00’da Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleşecektir.
Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş
sayısının Dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir. Belirlenen adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sınav gün, saat ve yeri Üniversitemiz web
sayfasında (www.boun.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
Belge teslim tarihi kura sonuçları açıklandıktan sonra Üniversitemizin web sayfasında (www.boun.edu.tr)
yayınlanacaktır.

Kura sonucu belirlenen adayların aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; hazırlaması gereken tüm
belgeleri (eğitim durumu, öncelik durumu vb.) Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak
olup, yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilecektir.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
1) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
2) 3 Adet Vesikalık fotoğraf.
3) Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir
ay önce alınmış olmalıdır.)
4) SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge.
5) Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
6) Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, lise)
7) Hastanelerden alınacak Heyet Raporu (Doktorlardan bir tanesi mutlaka psikiyatri bölümünden olmalı.)

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1. Sözlü sınav sonucunda, açık işçi sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar,
deneme süresi içerisinde işten ayrılanlar ve gerekli şartları taşımadığı bu süre içerisinde tespit edilenlerin yerine
yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.
2. Asil ve yedek üyeler Üniversitemizin web sayfasında (www.boun.edu.tr) ilan edilecektir.

İlanen Duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu