Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 Sözleşmeli Bilişim Personel Alımı Yapacak

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin EK 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2019 veya 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süre ile geçerlidir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,
bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5  (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.
e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
f) Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.
I. 3 (üç) katına kadar olan pozisyonlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
II. 4 (dört) katına kadar olan pozisyonlar için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
III. Bu ilanın 1.1. Genel Şartlar maddesinin (b) bendine uymak.

1.2. ÖZEL ŞARTLAR
1.2.1. Kıdemli Sistem Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum yada işletmelerin BT departmanlarında en az 5 (Beş) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmware)
c) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede hakim olmak.
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen; EMC, Hitachi, HP)
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup, Veeam, Data Domain)
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
h) Temel network bilgisine sahip olmak.
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.
l) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
m) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip olmak. (Tercihen; Enterprise Vault)
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. VCP sertifikası
II. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 ve üzeri
III. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) IV. CCNA sertifikasına sahip olmak
V. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.
o) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim olmak, Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
p) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
q) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
r) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.2. Sistem Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)
a) En az 1000 kullanıcılı orta ve büyük ölçekli kurum yada işletmelerin BT departmanlarında en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Sanallaştırma sistemlerine iyi derecede hakim olmak. (Tercihen; Vmware)
c) Windows Server, System Center teknolojilerine ve işletim sistemlerine iyi derecede hakim olmak.
d) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu, file server, Certification Autorithy DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Disk ve depolama teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen; EMC, Hitachi, HP)
f) Yedekleme uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak (Tercihen; NetBackup, Veeam, Data Domain)
g) Ofis yazılımlarını iyi derecede kullanabilmek ve raporlama tecrübesine sahip olmak.
h) Temel network bilgisine sahip olmak.
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
k) Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip olmak.
l) Yük dengeleme sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
m) Tercihen; Elektronik dosya ve arşivleme teknolojileri konusunda tecrübeye sahip olmak. (Tercihen; Enterprise Vault)
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. VCP sertifikası
II. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 ve üzeri
III. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) IV. CCNA sertifikasına sahip olmak
V. LPI ve/veya RHCE sertifikalarına sahip olmak.
o) Tercihen; ISO/IEC 20000 ve/veya ITIL Süreçlerine hâkim olmak, Servis Masası süreçleri tasarımı ve organizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.
p) Tercihen; ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi süreçlerine hâkim olmak.
q) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
r) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.3. Veritabanı Yönetimi Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 1.000 kullanıcılı veritabanı uygulamalarında en az 3 (üç) yıl, bu sürenin en az 1 (bir) yılını veritabanı yöneticisi veya veritabanı uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı, en az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip
olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde
belgelenecektir.
b) Microsoft SQL Server 2008 ve üzeri veritabanı yönetim sistemleri konusunda, Oracle 10g ve üzeri Veritabanı Yönetim Sistemleri ve/veya PostgreSQL Veritabanı Yönetim Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
c) Tercihen; :Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator (MCITP)
II. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Data Platform
III. Oracle Database 10g ve üzeri Administrator Certified Professional (OCP)
ç) Veritabanı yedekleme, recovery, optimization ve performance tuning konularında tecrübe sahibi olmak.
a) İleri seviyede Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) bilgisine sahip olmak.
b) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
c) Replication, yüksek hacimli veri, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.
d) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On teknolojisi ve/veya Oracle RAC ile DataGuard konularında bilgi sahibi olmak.
ğ) Tercihen; daha önce kurumsal iş zekâsı çözümü geliştirimi projelerinde görev almış olmak.
e) Tercihen; veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak.
ı) Tercihen; veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak.
f) Tercihen; OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.
g) Tercihen; ETL süreçleri hakkında tecrübe sahibi olmak.
h) Tercihen; Microsoft SQL Server ve Oracle Veritabanı Yönetim Sistemlerinin her ikisinde de tecrübe sahibi olmak.
i) Tercihen; Felaket Kurtarma Merkezi projelerinde çalışmış olmak.
j) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.4. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 2 Kişi)
a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler
bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) .NET (Tercihen; .NET Core ile) ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 3 (üç) yıl uygulama geliştirmiş olmak.
c) Tercihen; .NET Framework 3.5 ve/veya Java EE 5 ve üstü konularından en az biri hakkında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
d) TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçlarını kullanmış olmak.
e) Tercihen; Visual Studio veya Visual Studio Code yazılım geliştirme platformları ile C# geliştirim konusunda ve/veya NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA gibi yazılım geliştirme platformlarından en az biri ile Java geliştirim konusunda deneyim ve bilgi sahibi olmak.
f) Geniş ölçekli ve çok katmanlı web tabanlı uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve SOAP, WCF, WSDL, REST gibi Web Servisleri kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
g) MS SQL Server, Oracle ve/veya PostgreSQL Veritabanı veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
h) Tercihen; Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (Javascript, Ajax, Jquery, Angular, React, Vue vb.) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Transact-SQL (SQL Server) ve/veya PL/SQL (Oracle) konularında deneyim ve iyi derecede bilgi sahibi olmak.
j) Kurumsal yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) bütün süreçlerine hakim olmak. Gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test, entegrasyon ve bakım aşamalarında görev almış olmak.
k) UML konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
l) Tercihen; mobil uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
m) Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) II. Microsoft Certified Application Developer (MCAD) III. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
IV. Sun Certified Java Programmer (SCJP)
o) Tercihen; COBIT, ITIL/ ISO 20000, CMMI Dev. Konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
p) Uluslararası Yazılım Geliştirme Standartları konusunda bilgi sahibi olmak ve güncel standartları takip edip mevcut sistemleri bu doğrultuda geliştirebiliyor olmak.
q) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı, 1 Kişi)
a) En az 3 (üç) yıl Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak, bu sürenin en az 2 (iki) yılını kurumsal projelerde çalışmış olmak. En az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Yaygın kullanılan lisanslı veya açık kaynak CBS yazılımlarından en az 1 tanesini veri üretimi, veri yönetimi, veri işleme, veri kalite kontrolü, veri dönüşümü, koordinat dönüşümü, veri aktarımı ve veri sunumu yapabilecek düzeyde kullanabilmek.
c) Harita ve CBS verileri konularında tecrübeli; imar planları, jeoloji, enerji, maden, içme suyu, atıksu, toprak, uydu görüntüleri, tematik harita yapımı, yükseklik haritaları, sayısal arazi modelleri, jeoistatistik vb. farklı CBS verileri konularında deneyimli olmak.
d) ISO/TC 211, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesi standartları, Ulusal Metaveri Portali, Avrupa Birliği Mekansal Veri Altyapısı (Infrastructure for Spatial Information in the European Community INSPIRE) standartları, Açık Coğrafi Veri Konsorsiyumu (Open Geospatial Consortium – OGC), Birlikte Çalışabilirlik gibi ulusal ve uluslararası coğrafi standartları, ulusal ölçekli CBS resmi mevzuatı ile kamu kurumlarının yürütmekte olduğu CBS faaliyetleri alanında bilgi sahibi olmak.
e) TUCBS Veri Temalarına yönelik veri modelleme, kavramsal veritabanı tasarımı alanında bilgi sahibi olmak.
f) OGC web servis (WMS, WFS, CSW, WCS, GML vb.) standartlarında bilgi sahibi olmak ve ilgili web servislerini uygulama üzerinde veya yaygın kullanılan CBS yazılımları aracılığı ile kullanmış olmak.
g) Ticari (ArcGIS Server vb.) veya açık kaynak kod (Geoserver, Mapserver vb.) harita sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgili platformlarda OGC tabanlı veri servisleri oluşturabilmek ve yönetebilmek.
h) Coğrafi veri analizi ile coğrafi veriler üzerinde geliştirilecek uygulamaların ihtiyaç analizini, coğrafi verilerin sunumu ve raporlamasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak.
i) Tercihen; OGC web servislerini (WMS, WFS, CSW, WCS, GML vb.) ve REST/SOAP Servislerini kullanarak açık kaynak kodlu GeoServer, Openlayers, Leaflet, QGIS, Google Maps API, ArcGIS API vb. web tabanlı harita kütüphanelerini kullanarak geliştirme yapmış olmak.
j) Tercihen; Web tabanlı bir kurumsal CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,
k) Tercihen; Oracle, PostgreSQL ve MsSQL Server veritabanlarına yönelik temel veritabanları yeteneklerine hakim; Oracle Spatial, MsSQL Server ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az ikisini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı, veri alma, dönüştürme, yükleme ve optimizasyonu deneyimine sahip olmak.
l) Tercihen; .NET (Tercihen .NET Core ile) ve/veya Java EE Framework’larından en az biri ile en az 3 (üç) yıl web tabanlı uygulama geliştirmiş olmak.
m) Tercihen; Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojileri (JS,JQuery, Bootstrap, AngularJS) ile tasarım elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Tercihen; TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial gibi yapılandırma ve değişiklik yönetim araçları kullanmış olmak.
o) Tercihen; Cross Platform Uygulama Geliştirme ve Enterprise Container Platform (Docker, Exalogic) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Tercihen; kurumsal yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) bütün süreçlerine hakim olmak. Gereksinim analizi, tasarım, geliştirme, test, entegrasyon ve bakım aşamalarında görev almış olmak.
q) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.6. Siber Güvenlik Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 1500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Siber Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl siber güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar, en az 10 (on) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 4 (dört) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
a) Siber güvenlik ekosisteminde yer alan güvenlik duvarı, yük dengeleyicisi, DLP, NAC, WAF, SSL-VPN, IPS/IDS ve DDoS güvenlik cihazlarının ihtiyaç analizi, planlaması, kurulumu, yapılandırması ve işletimi konusunda deneyimli,
b) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
c) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
d) Hedef Odaklı Saldırı Sistemi (APT), Veri Kayıplarını Önleme Sistemleri (DLP), Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
e) Linux ve sistem güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak.
f) SIEM platformlarından en az birinde teknik tecrübe sahibi olmak.
g) Risk analizi, saldırı tespiti ve olay doğrulaması konularında deneyimli olmak.
h) Aşağıdaki sertifikaya/sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek.
I. CISSP
II. GSEC
III. OSCP
IV. GPPA
V. GPEN
i) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.7. Ağ Uzmanı (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) En az 500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Network Güvenliği konusunda en az 5(beş) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak. En az 5 (beş) yıl iş deneyimine sahip olduğunu belgeleyenler ile 3 (üç) katına kadar sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Ağ mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak.
c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
d) Firewall, anti-virüs, IDS, IPS, ağ ve e-posta güvenliği gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
e) Ağ Erişim Kontrol (NAC) sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
f) Ağ İzleme Yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak.
g) Tercihen; aşağıdaki sertifikaya/sertifikalara sahip olduğunu belgelemek.
I. Cisco Certified Network Associate (CCNA)
II. Cisco Certified Network Professional (CCNP)
III. Juniper Enterprise Routing and Switching, Professional (JNCIP-ENT)
IV. Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA)
V. Fortinet Certified Network Security Professional (FCNSP)
VI. Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE)
h) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

1.2.8. Proje Yöneticisi (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar, 1 Kişi)
a) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olmak. En az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olduğunu belgeleyenler ile 2 (iki) katı sözleşme imzalanır. İstenen tecrübe şartı, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde 4. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler maddesinde belirtildiği şekilde belgelenecektir.
b) Proje yönetimi eğitimini almış olduğunu belgelemek.
c) En az 1 (bir) kurumsal Java, .NET, kurumsal web tabanlı yazılım, sistem veya network projesini yönetmiş olmak.
d) Nesne yönelimli programlama teknikleri ve araçları, web servisler gibi teknolojilere hâkim olmak.
e) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak.
f) Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak.
g) Microsoft Project, JIRA gibi proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak.
h) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak.
i) Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak.
j) Tercihen; en az 1.000 kullanıcılı, yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak.
k) Tercihen; COBIT, ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 ile CMMI, ISO/IEC 15504 –
SPICE ve Çevik Metodolojiler gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak.
l) Tercihen; Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
m) Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
2.1. İSTENİLEN BELGELER

1.Başvuru FormuBakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin
edilecektir.
2.Özgeçmiş FormuBakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinden temin
edilecektir.
3.Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren BelgelerÇalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,
4.Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren BelgelerBaşvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Sadece ilgili kurum/kuruluşta çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

5.KPSS Sonuç BelgesiVarsa; KPSS puanını gösteren, doğrulama kodu içeren belgenin
fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
6.Yabancı Dil BelgesiVarsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını gösteren,
doğrulama kodu içeren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
7.Mezuniyet BelgesiYükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin mezun olunan fakülte ya da noter tasdikli sureti olacaktır.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.
8.En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren BelgelerTamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programa dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.
9.Erkek Adaylar için Askerlik ile İlişiği Bulunmadığına
İlişkin Belge
Belge; terhis durumunu, muafiyet durumunu veya son başvuru tarihi itibariyle askerlik hizmetinin en az 1 (bir) yıl ertelenmiş
olduğunu gösterir nitelikte olacaktır.
10.SertifikalarBaşvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Bu belgelerin asılları ile başvuruda bulunulması halinde belgenin bir örneği Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Belgenin fotokopisi ile başvuruda bulunulması halinde belgenin aslı mülakat günü Bakanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Bakanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir.
Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

2.2. BAŞVURU ŞEKLİ
a) Başvurular 26/10/2020 tarihinde başlayıp 06/11/2020 tarihinde sona erecektir.
b) Adayların, 2.1. İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na posta yoluyla (kargo/iadeli taahhütlü) başvurmaları gerekmektedir.
c) Belirtilen başvuru tarihleri arasında posta/kargoya verilmeyen, 19/11/2020 tarihine kadar Bakanlığımıza ulaşmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
d) Eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.3. BAŞVURU YERİ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 06520
Bahçelievler – Çankaya/ANKARA

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvurulan her pozisyon için duyurulan boş pozisyonların her birisine 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınav için çağrılacaktır.

KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2 (iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok puandan başlanarak 6.1. Pozisyonlara Göre Alınacak Kişi Sayısı ve Ücret Tablosu bölümünde verilen tabloda yer alan Sınava Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona başvuranlar arasında yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanacak adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre; adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini yapanlardan sonra dâhil edilecektir. Her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Başvuru Puanı Hesaplama Yöntemi: [(KPSS P3 Puanı × 0,70)+ (Yabancı Dil Puanı × 0,30)]

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruları değerlendirilip sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 20/11/2020 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

4.1. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesine 26/11/2020 tarihi saat 17:30’a kadar 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 27/11/2020 tarihine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler en geç 27/11/2020 tarihi saat 17:30’a kadar Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilan edilecektir. Güncellenen listeler ile ilgili adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAV
5.1 SINAV ŞEKLİ VE BAŞARI
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

5.2. SINAV KONULARI
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak 1.2. Özel Şartlar bölümünde her bir pozisyon için belirtilen tüm konular ve hususlardır

5.3. SINAV YERİ VE TARİHİ
Sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde 27/11/2020 tarihinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

6. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (brüt tutar 7.536,85 TL) özel şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlığımız aylık brüt sözleşme ücreti katsayı tavanı altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7. SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sınavın sonuçları Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına 8.1. Adres Bilgileri bölümünde belirtilen adrese, yazılı olarak itiraz edebilirler.

Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler Bakanlığımız internet sitesi, www.enerji.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylara posta yolu ile yazılı bildirimde bulunulacaktır.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ
8.1. ADRES BİLGİLERİ
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 06520
Bahçelievler – Çankaya/ANKARA
8.2. İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-posta adresi : [email protected]
Tel : +90 312 212 64 20/7158

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu