Kafkas Üniversitesi 92 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden: 657/4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz  Rektörlüğü  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğünde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü  maddesinin B  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere  06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına   ekli   “Sözleşmeli  Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin  Esasların  Ek   2.Maddesinin  (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 ve 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
*Hemşirelik   Bölümüne   eşdeğer   diğer   bölüm   mezunları,   hemşire   unvanına   başvuru yapamaz.
**Eczacı   unvanına   başvuran   adayların   ibraz   ettiği   diploma   veya   geçici   mezuniyet belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı ve transkript) diploma puanı bulunmak   zorunludur.    Aksi    takdirde    başvurusu    değerlendirmeye    alınmayacaktır.   Eczacı pozisyonuna  başvuracak   adaylardan   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar uyarınca  KPSS puanı  şartı  aranmamaktadır.  Aday  sayısının  pozisyon  sayısından  fazla  olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyurulacaktır.
***Kamu hastanelerinde en az bir yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.
****Kamu hastanelerinde en az bir yıl ilgili bölümde çalışmış olmak ve belgelendirmek.

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı   Devlet  Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.  Taksirli  Suçlar  hariç  olmak  üzere;  affa  veya  zaman  aşımına  uğramış  yahut  para cezasına  çevrilmiş  veya  ertelenmiş,  hükümlülüklerine  ilişkin  kayıtları  adli  sicilden  çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5.  657  sayılı  Kanununun  53’üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  ve  akıl  hastalığı  veya  vücut  sakatlığı  ile  engeli bulunmamak,
6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B-657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  belirlenen  istisnalar hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C-Daha önceden kurumumuzda  çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D-KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için   2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, lise mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu
hariç)
e)   Başvuru   yapacak   adayların  son   1   yılda   (istifa   tarihinden  itibaren)  herhangi   bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.
E-KPSS puan sıralamasıyla  atanmaya  hak kazanıp göreve  başlatılacak olanlar,  istihdam edilecekleri  birimlerde  aynı  sınıftaki  diğer  personelin  tabi  olduğu  çalışma  saat  ve  usulüne  tabi olarak çalışacaklardır.
F-Gerçeğe  aykırı  belge  verenler  ya  da  beyanda  bulunanlar  veya  eksik  evrak  verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz  sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G-Eczacı  pozisyonuna  müracaat  eden  adayların  6197  sayılı  Eczacılar  ve  Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR
a) 2018 yılı ve 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
b)  Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B maddesinin “bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların   sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,
c) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
d)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
e)   Başvuru   yapacak   adayların  son   1   yılda   (istifa   tarihinden  itibaren)  herhangi   bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

BAŞVURU VE İSTENİLEN BELGELER
*Adaylar  öncelikle  Üniversitemiz  web  sayfasında  (http://www.kafkas.edu.tr)  yer  alan “Kafkas  Üniversitesi  Rektörlüğü  657/4-b  (Sözleşmeli  Personel)  Alımı   Başvuru  Sisteminden başvurularını   yapacaklardır.   Başvuru   için   istenen   belgeleri   sistem   üzerinden   online   olarak yükleyeceklerdir.
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:
1- 1 adet fotoğraf (jpeg, jpg, png) formatında
2- 2018 veya 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi. (pdf formatında)
3- Nüfus cüzdan fotokopisi. (pdf formatında)
4- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi (pdf formatında)
5- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (pdf formatında)
6- Röntgen Teknisyeni ve Laborant Bölümüne başvuran kişilerden istenen evraklar (ilgili kısma yüklenecektir. (pdf formatında)

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adaylar, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15’inci günü saat 17.00’e kadar  Üniversitemiz  web  sayfasından  (http://www.kafkas.edu.tr)  657  /4-  b  (Sözleşmeli  Personel) Alımı  Başvuru Sisteminden  başvurularını  online olarak  yapacaklardır.  Şahsen ve posta  yolu ile yapılan   başvurular   kabul   edilmeyecektir.   Yanlış/eksik   belge   yükleme,   farklı      mezuniyete başvurma, yanlış  ilana başvurma ve  benzeri başvurularında sorumluluk adaylara  aittir. Süresinde yapılamayan veya sistemde  meydana  gelen  gecikmeler sebebiyle geç  yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar  sadece  tek  bir  unvan  için  başvuru  yapacaklardır.  Birden  fazla  unvana  başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
Adaylar  Sözleşmeli  Personel  Alımı  Başvuru  Sistemindeki  Başvuru  Sorgula  butonundan başvurularının durumunu takip edebilirler. Takibin sağlıklı yapılabilmesi için adayların  e- posta adreslerini doğru beyan etmesi son derece önemlidir.

Resmî Gazete Yayım Tarihi 27.10.2020

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Değerlendirmeler   KPSS   puan   sıralamasıyla   yapılacak   olup,   KPSS   puanlarının   eşit olması durumunda  önce  mezuniyet  diploma  notu  yüksek  olan,  aynı  olması  halinde  diploma tarihi itibariyle  mezuniyet  tarihi  önce  olan,  bunun  da  aynı  olması  halinde  doğum  tarihi  önce olan   adaya  öncelik  tanınır.  Asil  adaylardan  başvuru  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı  www.kafkas.edu.tr   adresinden   ilan   edilecektir.   Bu   ilan   atanmaya   hak   kazanan adaylar  için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BİLGİ İÇİN
Kafkas Üniversitesi Santral
(0474) 225 11 50-56  (10 44),(10 42),(11 43)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu