Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  ve  giderleri   özel   bütçeden   karşılanmak   üzere 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Kararnameye  ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

  1. a) T.C. Vatandaşı olmak.
  2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

“d)   Erkek   adaylar   için   askerlik  durumu   itibariyle;  askerlikle  ilgisi   bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmemiş  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  1. e) 657 sayılı Kanun’un  53’üncü maddesi hükümleri saklı  kalmak kaydıyla,  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar:

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2- KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 KPSS  P93,  Ortaöğretim  mezunları  için  2018 KPSS  P94  puanı  esas  alınacaktır.  Adayların  KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5-Başvuracak  adayların  durumunun; 657  sayılı  Devlet Memurları  Kanunun  4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli  olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  1  (bir)  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar,  18/11/2020  –  24/11/2020  (mesai  bitimine  kadar)  tarihleri  arasında  Üniversitemiz “ilan.mcbu.edu.tr” web  sayfasından sadece online başvuru  şeklinde  yapılacaktır.  Şahsen veya  posta  ile  yapılan  müracaatlar  kabul  edilmeyecektir.  Adaylar  öncelikle  “ilan.mcbu.edu.tr”  adresinde  yer  alan online  başvuru  bilgilerini  doldurduktan  sonra,  ilgili  sayfadan  ulaşılabilecek  İş  Talep  Başvuru  Formunu  bilgisayar  ortamında  doldurarak  ilgili  alana yükleyecektir.  Daha  sonra  ise,  istenen  diğer  belgeleri  (mezuniyet  belgesi,  KPSS  sonuç  belgesi  ve  başvurduğu  nitelik  kodunun  şartlarında  isteniyorsa deneyim  belgesi  ve/veya  sertifikalar)  ilgili  alanlara  yükleyip  en  altta  yer  alan  “Başvuru  Yap”  düğmesine  basarak  online  başvurularını  tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru  yapıldığı  takdirde her  iki  başvuru  da  geçersiz  sayılacaktır.  Başvuru  ve  işlemler  sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.”

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-  Online  Başvuru  Formu  (“ilan.mcbu.edu.tr”  web  sayfasındaki  istenen  online  başvuru  bilgileri  eksiksiz  doldurulacaktır.  KPSS  Puanı  kısmına arasında virgül (,) kullanarak sonuç belgesindeki ilgili puanın tam olarak girilmesi gerekmektedir. Örn: xy,abcde şeklinde)

2-  İş  Talep  Başvuru  Formu  (Online  başvuru  sayfasından  ulaşılabilecek  başvuru  formu  bilgisayar  ortamında  eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)

3-  Mezuniyet  Belgesi  (başvurulan  nitelik  kodunun  ilan  şartlarında  aranan  mezuniyet  belgesinin  barkotlu  e-Devlet  çıktısı  veya  ilgili  alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)

4-  KPSS  (B)  grubu  sınav  sonuç  belgesinin  internet  çıktısı.  (Kontrol  kodu  olan  KPSS  sonuç  belgesi  online  başvuru  sistemindeki  ilgili  alana yüklenecektir.)

5-  Deneyim  Belgesi  ve/veya  Sertifika  (Başvurulan  nitelik  kodunun  aranan  niteliklerinde  istenen  unvanlar  için;  ilgili  deneyim  belgesi,  kullanıcı belgesi,  sertifika  vb.  belgeler  online  başvuru  sistemindeki  “deneyim  belgesi”  kısmına  yüklenecektir.  Aranan  niteliklerde  deneyim,  sertifika  vb.  belge istenmeyen nitelik  koduna  başvuracak  adayların  bu  alana  herhangi  bir  belge  yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.)

İletişim Bilgileri:

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

Online Başvuru Sistemi web adresi   : ilan.mcbu.edu.tr

Başvuru Şekli                                     : Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.

Başvuru Tarihleri                                : 18/11/2020 – 24/11/2020 (mesai bitimine kadar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu