Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 10 Uzman Yardımcısı Alıyor

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7’nci dereceden  10  adet  kadroya  atanmak  ve  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı  Uzmanı  kadrosu  için yetiştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim  dalları  itibarıyla  alınacak  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı  Uzman  Yardımcısı sayısı,  sözlü  sınava  katılabilecek  aday  sayısı,  KPSS  puan  türleri  ve  istenilen  taban  puanlar TABLO 1’de belirtilmiştir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

 1. a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.
 2. b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (www.oib.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (18 Aralık 2020) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,
 2. b) 2020 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 tarihi ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
 3. c) Son başvuru  tarihi  itibarıyla,  üniversitelerin  TABLO  1’de  belirtilen  en  az  dört  yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından  kabul  edilen  yurt  içindeki  veya  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak,

ç)  ÖSYM  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personeli  Seçme  Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 1’de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır),

d) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU

 1. a) Sınav başvurusu, 12.2020  tarihinden  18.12.2020  günü  mesai  saati  bitimine  (Saat 18.00)   kadar   Özelleştirme   İdaresi   Başkanlığı   (www.oib.gov.tr)   internet   sayfası   üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
 2. b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin, en geç  sınavdan  önce  Personel  Daire  Başkanlığına  elden  teslim  edilmesi  veya  posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
 3. GİRİŞ SINAVI
 4. a) Başvuran adaylardan  KPSS  puan  türlerine  göre  en  yüksek  puana  sahip  olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
 5. b) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların adları, soyadları, KPSS puanları, sınav tarih ve saatleri  http://www.oib.gov.tr  web  sitesinde  ve  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı  binası girişinde son başvuru tarihinden sonra 10 gün içinde ilan edilecektir.
 6. c) Giriş sınavına  katılmaya  hak  kazanan  adaylar  belirtilen  yer,  tarih  ve  saatte,  sınavda kimlik  tespitinde  kullanılmak  üzere  nüfus  cüzdanı  veya  pasaportu  (Nüfus  cüzdanında  soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli  olmalıdır.  Bu  şartlarda  olmayan  nüfus  cüzdanı  veya  pasaport  kabul  )  ile birlikte hazır bulunacaklardır.

SINAV KONULARI Sözlü sınav;

 1. a) Hukuk, Siyasal  Bilgiler,  İktisat,  İşletme,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültesi  mezunu adaylar  için,  İdarenin  görev alanı  dikkate  alınarak  giriş  sınavı  duyurusunda  belirtilen  konuların yanında, aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

1)  Ekonomi:  Mikro-Makro  İktisat,  Para  ve  Ekonomi  Politikası,  Uluslararası  Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

2)  Maliye:  Kamu  Gelirleri,  Kamu  Harcamaları,  Maliye  Politikası,  Bütçe  ve  Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi,

3)  Hukuk:  Anayasa  Hukuku,  İdare  Hukuku,  İdari  Yargılama  Usulü  Hukuku,  Medeni Hukuk  (Aile  ve  Miras  Hukuku  Hariç),  Borçlar  Hukuku  (Genel  Hükümler),  Ticaret  Hukuku (Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

4)  Muhasebe:  Genel  Muhasebe,  Maliyet  Muhasebesi,  Karşılaştırmalı  Mali  Tablolar Analizi.

 1. b) Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş  sınavı  duyurusunda  belirtilen  konuların  yanında,  üniversite  eğitimine  ait mesleki bilgilere ilişkin konulardan yapılır.

DEĞERLENDİRME Giriş sınavı;

 1. a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 4. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 5. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar,  komisyon  tarafından  (a)  bendi  için  50  (elli)  puan,  diğer  bentlerde  yazılı özelliklerin  her  biri  için  10  (on)  puan  üzerinden  değerlendirilir  ve  verilen  puanlar  ayrı  ayrı tutanağa  geçirilir.  Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için,  Giriş  Sınavı  Komisyonu  başkan  ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınav puanlarına göre belirlenecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını  geçmemek  üzere yedek adayın isimleri belirlenerek,  Özelleştirme  İdaresi Başkanlığının “www.oib.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İdare,  başarılı  aday  sayısının  öğrenim  dalları  itibarıyla  ilan  edilen  kadro  sayısından  az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları arasında iptal etme veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Adaylar,  sözlü olarak yapılan giriş  sınavı  sonucuna  ilişkin itirazlarını  “www.oib.gov.tr” internet  adresinde  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  en  geç  7  (yedi)  gün  içerisinde,  itiraz konusunun   ve   iletişim   adreslerinin   açıkça   yazılı   olduğu   dilekçe   ile   Özelleştirme   İdaresi Başkanlığına yapacaklardır. T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla  yapılan  itiraz  ile  süresi  geçtikten  sonra yapılan  itirazlar  dikkate  alınmayacaktır.  İtirazlar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaylara bildirilecektir.

ATAMA

Giriş sınavında başarılı olan adayların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

Öğrenim    dalları    itibarıyla    giriş    sınavı    duyurusunda    atama   yapılacağı    belirtilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama  işlemlerinin  yapılması  için  ilan  edilen  süre  içinde  geçerli  bir  mazereti  olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş  sınavını  kazananlara  yapılacak   bildirimde   belirtilen   süre  içerisinde   başvuruda bulunmayanlar,  atama  işleminden  sarfınazar  edenler,  atamaları  iptal  edilenler  ile  memurluğa alınma  şartlarından  herhangi  birini  taşımadığının  anlaşılması  üzerine  ataması  yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. a) Giriş sınavını  kazananlardan  başvuru  formunda  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu konuda hiçbir hak talep edemez.
 2. b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza   Kanununun   ilgili   hükümleri   uygulanmak   üzere   Ankara   Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 3. c) Başvurular 18.12.2020 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

BİLGİ ALMA

Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığının 0 (312) 585 82 96 – 585 81 17 – 585 80 79 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu