Süleyman Demirel Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ (4/B) ALIM İLANI

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere;

Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü/uygulama sınavla toplam 5 (Beş) personel alınacaktır.

Sözlü/Uygulamalı Sınava Alınacak Adayların Sıralaması: ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi http://www.sdu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

II. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sözlü/uygulamalı sınav 30.09.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00’da, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Merkezi Derslikler Amfilerinde Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresinde yapılacaktır.

III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesinde belirtilen;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, şartlarını taşımak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),

c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,

d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli olmak,

e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,

f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

g) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

h) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,

i) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,

l) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular ilanının Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin edilir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Diploma veya Mezuniyet Belgelerinin Onaylı Suretleri veya E-Devlet Kapısından alınan karekodlu mezuniyet belgesi

2- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği,

3- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

(İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.),

4- Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen nitelikleri gösterir belge/belgeler,

5- Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren onaylı belgeler,

6- KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.),

7- İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir.),

8- T.C. Kimlik Kartı örneği veya E- Devlet Kapısından alınan karekodlu belge.

9- 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.),

10- SGK Hizmet Dökümü,

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya E- Devlet Kapısından alınan karekodlu Ağustos-Eylül 2020 tarihli belge.

12- Adli Sicil Belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan karekodlu Eylül 2020 tarihli belge.)

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

SINAVIN ŞEKLİ

– Sınav sözlü/uygulamalı olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. Sınava katılacak adaylar kişisel bilgisayarları ile sınava alınacaktır.

SINAV KONULARI

– Özel şartlar bölümünde belirtilen konular.

VI. DEĞERLENDİRME:

Sözlü/uygulamalı sınavında başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Başarı sırasına göre 5 asil ile 5 yedek belirlenerek atama işlemi başlatılır.

Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi, süresi içinde atama için belgeleri teslim etmemesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde sırasıyla yedek adaylardan atama yapılabilir.

VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1. Dilekçe,

2. 3 adet fotoğraf,

3. Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.),

4. Adli Sicil/Arşiv Kaydı Belgesi (E- Devlet Kapısından alınan karekodlu Ekim 2020 tarihli belge.)

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://www.sdu.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX. ÜCRET:

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. DİĞER HUSUSLAR:

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu