Türkiye Büyük Millet Meclisi Şoför Alımı Yapıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (OMBUDSMANLIK): SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ALIM İLANI

Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla… ” görevlendirilmiştir.
Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2018-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzun makam ve hizmet araçlarında çalıştırılmak üzere sözleşmeli destek personeli (şoför) alımı yapılacaktır

– Sözleşmeli destek personeli (şoför) alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

I) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak,
e) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye ve Türkiye’nin her yerinde görevini yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış şoför olarak görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)

II) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) Lise dengi okul mezunu olmak,
b) En az D sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E sınıfı) sürücü belgesine 3 yıldan fazla süredir sahip olmak,
c) En az 3 yıl makam şoförü veya şoför olarak çalışmış olmak,
d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
e) Ehliyetine herhangi bir sebeple el koyulmamış, alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapılmamış olmak,
f) Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak,
g) SRC 2 belgesine sahip olmak;

III) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
1- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı)
2- 1 adet fotoğraf,
3- Müracaat tarihinin son günü itibariyle en az 3 yıl makam şoförü veya şoför olarak görev yaptığını gösteren SGK dökümü,
4- 2018-KPSS (B grubu) P94 puan türünü gösterir sonuç belgesi,
5- Özgeçmiş (Elle yazılmış, imzalanmış),
6- Sürücü belgesi fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı)
7- Mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi,
8- Ehliyetine ilişkin e-Devlette yer alan sürücü ceza bilgisi barkodlu belge sorgulama kısmından oluşturulacak son 5 yıllık ceza bilgisini gösterir belge,
9- Psikoteknik değerlendirme belgesi,
10- Adli sicil belgesi (Başvuru tarihi itibariyle güncel tarihli, E-Devletten alınan belge kabul edilecektir.),
11-SRC 2 belgesi, (Bakanlık onaylı)
Önemli Not: Yukarıda yer alan belgelerin tamamı (fotoğraf hariç – jpeg formatında yüklenebilir) taratılarak pdf formatında sisteme yüklenecektir.

IV) BAŞVURULAR:
– Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kurumumuzun resmi internet adresi olan http://www.ombudsman.gov.tr de yer alan yerleştirme başvuru linkinden (e-Devlet aracılığı ile) istenen belgeleri sisteme yükleyerek alınacaktır.

Resmi Gazete Yayım Tarihi 11.11.2020

V) DEĞERLENDİRME
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2018-KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Kurumumuz http://www.ombudsman.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
3- Değerlendirme sonucunda Lise dengi okul mezunu 5 asil 5 yedek aday arasından listeye giren asil adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu (şoför olarak görev yapabileceğine dair) ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
4- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla davet edilecektir.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
6- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres ve telefon numaraları üzerinden Kurum ile temasa geçilmesi mümkündür.
İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Kamu Denetçiliği Kurumu
Yönetim Hizmetleri Birimi
İnsan Kaynakları Bürosu
Telefon: 0 (312) 465 22 00
Adres: Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No: 4
Çankaya/ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu