Yüksek Seçim Kurulu 103 Personel Alımı Yapacak 2021

yök personel alımı

Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Açıktan Personel Alım İlanı

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

– Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
– Şoför unvanına başvuracak adayların, geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesi örneğini başvuru formunu doldururken ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
– Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
– Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
– Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar lisans mezunları için KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi tutulacaktır.
– Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
– Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi)” ile girebileceklerdir.
– Taşra teşkilatı Zabıt Katibi kadroları için sözlü sınava katılacak adayların ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini sözlü sınav günü Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.
– Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan), genel kültür bilgi düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
– Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
– Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
– Nihai başarı listesi, fiziki ortamda istenilecek evraklar ile bu evrakların Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde duyurulacaktır.
– Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanların atamaları Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca resen yapılacaktır.)
– Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
– Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
– Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
– Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
– Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
– Türk vatandaşı olmak,
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak,
– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar
– Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlan olunur.

MERKEZ TEŞKİLATI
SAYIİLUNVANSINIFISAYISI
1ANKARAVERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİGİH10
2ANKARAŞOFÖRGİH3
TAŞRA TEŞKİLATI
SAYIİLİLÇEUNVANSINIFISAYISI
1ADANAKARATAŞZABIT KATİBİGİH1
2ADANATUFANBEYLİZABIT KATİBİGİH1
3ARDAHANMERKEZZABIT KATİBİGİH1
4ARTVİNŞAVŞATZABIT KATİBİGİH1
5ARTVİNYUSUFELİZABIT KATİBİGİH1
6BALIKESİRKEPSUTZABIT KATİBİGİH1
7BALIKESİRMARMARAZABIT KATİBİGİH1
8BATMANKOZLUKZABIT KATİBİGİH1
9BİLECİKMERKEZZABIT KATİBİGİH1
10BİNGÖLKİĞIZABIT KATİBİGİH1
11BİTLİSHİZANZABIT KATİBİGİH1
12ÇANAKKALEEZİNEZABIT KATİBİGİH1
13DENİZLİÇAMELİZABIT KATİBİGİH1
14DENİZLİÇARDAKZABIT KATİBİGİH1
15DENİZLİTAVASZABIT KATİBİGİH1
16DİYARBAKIRÇÜNGÜŞZABIT KATİBİGİH1
17DİYARBAKIRÇINARZABIT KATİBİGİH1
18DİYARBAKIRERGANİZABIT KATİBİGİH1
19DİYARBAKIRHANİZABIT KATİBİGİH1
20DİYARBAKIRKULPZABIT KATİBİGİH1
21EDİRNEMERKEZZABIT KATİBİGİH1
22EDİRNEENEZZABIT KATİBİGİH1
23EDİRNEUZUNKÖPRÜZABIT KATİBİGİH1
24ELAZIĞMADENZABIT KATİBİGİH1
25ERZİNCANREFAHİYEZABIT KATİBİGİH1
26ERZURUMHORASANZABIT KATİBİGİH1
27ERZURUMİSPİRZABIT KATİBİGİH1
28ERZURUMPASİNLERZABIT KATİBİGİH1
29ERZURUMTORTUMZABIT KATİBİGİH1
30ERZURUMŞENKAYAZABIT KATİBİGİH1
31GİRESUNALUCRAZABIT KATİBİGİH1
32HAKKARİMERKEZZABIT KATİBİGİH2
33HAKKARİŞEMDİNLİZABIT KATİBİGİH1
34HATAYREYHANLIZABIT KATİBİGİH1
35HATAYYAYLADAĞIZABIT KATİBİGİH1
36IĞDIRMERKEZZABIT KATİBİGİH1
37IĞDIRTUZLUCAZABIT KATİBİGİH1
38IĞDIRARALIKZABIT KATİBİGİH1
39İSTANBULİLZABIT KATİBİGİH1
40İSTANBULADALARZABIT KATİBİGİH1
41İSTANBULARNAVUTKÖYZABIT KATİBİGİH1
42İSTANBULESENLERZABIT KATİBİGİH1
43İSTANBULŞİLEZABIT KATİBİGİH1
44İSTANBULÜMRANİYEZABIT KATİBİGİH1
45İZMİRÖDEMİŞZABIT KATİBİGİH1
46KARABÜKSAFRANBOLUZABIT KATİBİGİH1
47KARSARPAÇAYZABIT KATİBİGİH1
48KARSKAĞIZMANZABIT KATİBİGİH1
49KARSSELİMZABIT KATİBİGİH1
50KASTAMONUTOSYAZABIT KATİBİGİH1
51KAYSERİSARIZZABIT KATİBİGİH1
52KIRIKKALESULAKYURTZABIT KATİBİGİH1
53KIRKLARELİDEMİRKÖYZABIT KATİBİGİH1
54KOCAELİKARTEPEZABIT KATİBİGİH1
55KÜTAHYASİMAVZABIT KATİBİGİH1
56KÜTAHYAEMETZABIT KATİBİGİH1
57KÜTAHYAGEDİZZABIT KATİBİGİH2
58KÜTAHYATAVŞANLIZABIT KATİBİGİH1
59MALATYAHEKİMHANZABIT KATİBİGİH1
60MARDİNMAZIDAĞIZABIT KATİBİGİH1
61MARDİNSAVURZABIT KATİBİGİH1
62MERSİNAYDINCIKZABIT KATİBİGİH1
63MUŞBULANIKZABIT KATİBİGİH1
64ORDUGÖLKÖYZABIT KATİBİGİH1
65RİZEÇAYELİZABIT KATİBİGİH1
66SAKARYAAKYAZIZABIT KATİBİGİH1
67SAMSUNLADİKZABIT KATİBİGİH1
68SİİRTBAYKANZABIT KATİBİGİH1
69SİNOPTÜRKELİZABIT KATİBİGİH1
70ŞANLIURFASİVEREKZABIT KATİBİGİH1
71ŞANLIURFAHALFETİZABIT KATİBİGİH1
72ŞIRNAKMERKEZZABIT KATİBİGİH2
73TEKİRDAĞÇERKEZKÖYZABIT KATİBİGİH1
74TEKİRDAĞHAYRABOLUZABIT KATİBİGİH1
75TEKİRDAĞSARAYZABIT KATİBİGİH1
76TOKATALMUSZABIT KATİBİGİH1
77TUNCELİMAZGİRTZABIT KATİBİGİH1
78UŞAKEŞMEZABIT KATİBİGİH1
79VANBAŞKALEZABIT KATİBİGİH1
80VANÇALDIRANZABIT KATİBİGİH1
81VANÇATAKZABIT KATİBİGİH1
82VANÖZALPZABIT KATİBİGİH1
83VANSARAYZABIT KATİBİGİH1
84YOZGATÇAYIRALANZABIT KATİBİGİH1
85YOZGATAKDAĞMADENİZABIT KATİBİGİH1
86YOZGATSARIKAYAZABIT KATİBİGİH1
87ZONGULDAKDEVREKZABIT KATİBİGİH1
TOPLAM90

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu